Rekrutacja

 

 

Zasady rekrutacji do X Liceum Ogólnokształcącego
w Gliwicach w roku szkolnym 2014/2015

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie następujących kryteriów:

a) liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (maks. 100 pkt.) Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

- język polski – 0,2 punktu za każdy  uzyskany procent (maksymalnie 20 punktów);
-  historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (maksymalnie  20 punktów);
- matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (maksymalnie 20 punktów);
- przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent);
-  język obcy nowożytny (na poziomie podstawowym) – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (maksymalnie   20 punktów)

b) .liczby punktów uzyskanych za oceny :w kl. Ia o profilu przyrodniczym z:języka polskiego;języka obcego;chemii;biologii;

 

Ustala się następującą punktację za oceny z zajęć edukacyjnych:

 

dopuszczający   -

0 pkt.

 

dostateczny   -

9 pkt.

 

dobry   -

13 pkt.

 

bardzo dobry   -

16 pkt.

 

celujący   -

19 pkt.

 

c) liczby punktów za inne osiągnięcia tj.:

 - świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt.
 - uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym, organizowanym przez kuratora oświaty – 12 pkt. (za  jeden tytuł 10 pkt., za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 pkt.
- osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe), konkursy   inne co najmniej na szczeblu powiatowym 5 pkt:
   I miejsce lub tytuł laureata - 5 pkt.,
   II miejsce lub tytuł finalisty - 4 pkt.,
   III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt.

 

(w przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia, sportowe, artystyczne lub konkursy inne co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie).

d) stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza – 2pkt.

 

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty w innych województwach wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych  Kuratoriów Oświaty których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  zostaną przyjęci niezależnie od kryteriów w poprzednich punktach.

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  uzyskują dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę przy naborze do wybranego oddziału.

Kandydat do liceum posługuje się wyłącznie kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnejz sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc – 30 osób w oddziale.  W klasie przyrodniczej w zakresie rozszerzonym będą realizowane następujące przedmioty: biologia, chemia oraz geografia.

Kandydat umieszczony na liście przyjęć do danej szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w danej szkole składając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Podania kandydatów z oceną nieodpowiednią z zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum będą rozpatrywane w ostatniej kolejności.

Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

 

Przy przyjęciu do liceum w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym - decyduje wynik tej części egzaminu gimnazjalnego, która jest zgodna z nachyleniem  klasy.

 

Dodatkowo pierwszeństwo w postępowaniu kwalifikacyjnym przy równej ilości punktów będą mieli:
-  sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
- kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
- kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publiczną poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 

Terminy składania dokumentów przez kandydatów:

 

                     od 12 maja do 25 czerwca 2014 roku do godz. 12.00 -
wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do szkoły pierwszego wyboru;

                    od 27 czerwca do 1 lipca 2014 roku do godz. 15.00
dostarczenie
do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonych kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

                    4 lipca 2014 roku do godz.10.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do X Liceum Ogólnokształcącego;

                   do 8 lipca 2014 roku do godz. 10.00 -  dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

                     9 lipca 2014 roku do godziny 9.00 – ogłoszenie listy przyjętych
do klasy pierwszej X Liceum Ogólnokształcącego;

                    do szkół dysponującymi wolnymi miejscami kandydaci mogą być przyjmowani
do 31 sierpnia 2014 roku.

 

Postanowienie

Śląskiego Kuratora Oświaty

 

Nr  OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r.

 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół
dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2014 / 2015.

 

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) – art. 9-15) ustalam, co następuje:

  1. Określam na terenie województwa śląskiego terminy postępowania rekrutacyjnego i sposób przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2014 / 2015, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego postanowienia.

  2. Wykonanie postanowienia  powierzam dyrektorowi Wydziału Rozwoju Edukacji.

  3. Niniejsze postanowienie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

Załącznik do postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty  nrOP-DO.110.2.2.2014 z dnia
5 lutego 2014 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i sposób przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych
i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2014 / 2015

     

I. Terminy składania wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do szkoły dla młodzieży:

1. wnioski - wraz z dokumentacją - o przyjęcie do gimnazjum rodzic kandydata zamieszkałego poza obwodem składa: od 15 kwietnia do 22 maja 2014 r.
2.wnioski o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży składa się:od 12 maja do 25 czerwca 2014 r. do godz. 12.00

 II. Terminy postępowania rekrutacyjnego:

                    1.  do klas pierwszych gimnazjów:

1)       od 26 maja do 12 czerwca 2014 r.na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych
dla kandydatów do gimnazjów dwujęzycznych, oddziałów dwujęzycznych
oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawnościowych należy ogłosić w trzecim dniu roboczym od dnia przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub próby sprawności

 

2)      do 1 lipca 2014 r. do godz. 15.00.dostarczanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu

3)      3 lipca 2014 r. godz. 15. 00.– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ;

4)      7 lipca 2014 r. godz. 15.00.potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia.

5)      8 lipca 2014 r. godz. 15.00. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum.

6)      W terminach określonych w ww. ustawie:składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

2. do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży wszystkich typów (w tym szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego, w publicznej szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkole ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej)

 

1)      od 27 maja do 12 czerwca 2014 r.- na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych do szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej oraz próba sprawności fizycznej do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej)

 

2)      od 27 czerwca do 1 lipca 2014 r. godz. 15.00– kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych świadectwo ukończenia gimnazjum  i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;   

 

3)      4 lipca 2014 r. do godz. 10.00.– ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały;

 

4)      do8 lipca 2014 r. 10.00.termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

 

5)      9 lipca 2014 r. do godz. 9.00 )podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

6)      W terminach określonych w ww. ustawie: składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

3.      Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, na terenie działania których nie będzie przeprowadzana rekrutacja elektroniczna scentralizowana, zobowiązane
są poinformować o tym Kuratorium Oświaty w Katowicachdo dnia 31 marca 2014r.,przesyłając szczegółowy wykaz szkół nieuczestniczących w systemie.

 

4.      Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski

dopuszczający – 0 punktów

 

19 punktów

dostateczny – 9 punktów

 

dobry – 13 punktów

 

bardzo dobry –16 punktów

 

celujący – 19 punktów

 

Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

 19 punktów

Drugie wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

 19 punktów

Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

 19 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

   5 punktów

Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty:
- za jeden tytuł - 10 punktów

- za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty

12 punktów

Inne szczególne osiągnięcia - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z wykazem Śląskiego Kuratora Oświaty.  Kandydat może uzyskać  maksymalnie
5 pkt.

Uwaga:W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów
 za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.

 

5 punktów
I miejsce lub tytuł laureata –  5 pkt.
II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt.
III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt.

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

 

 2 punkty

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego
i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.  

Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech  wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć  wskazanych przez szkołę.

Egzamin gimnazjalny

 

 

 100 punktów

 

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego*:

·        język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

·        historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

·        matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

·        przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

·        język obcy nowożytny – 0,2 punktu
za każdy uzyskany procent.

 

 maksymalnie 20 punktów

 

 maksymalnie 20 punktów

 

 maksymalnie 20 punktów

 

 maksymalnie 20 punktów

 

 maksymalnie 20 punktów

 

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

 

 200 punktów

*Uwaga

1. W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

2. Udokumentowanie realizacji przedmiotów w klasach pierwszych i drugich uczniów klas trzecich szkół artystycznych, którzy będą kontynuować naukę w szkołach niebędących szkołami artystycznymi odbywa się na podstawie wydanego przez dyrektora szkoły artystycznej  poświadczenia .

Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 377) dyrektor szkoły artystycznej wystawia również uczniowi
lub absolwentowi szkoły realizującej kształcenie ogólne, który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, poświadczenie spełnienia, w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz zachowania, wymagań określonych przez  ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie uzyskania promocji z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły
z wyróżnieniem.

Na podstawie ww. poświadczeń następuje wprowadzenie danych do systemu rekrutacji elektronicznej.

5.      do 28 lutego 2014 r. kurator oświaty poda do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określi miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.

6.      Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2014 r.

 

 

Śląski Kurator Oświaty

mgr Stanisław Faber

 

 

Link do dokumentu

 

 

 


Matura
Wykaz podręczników
Rekrutacja
Wyniki matury 2013/2014
Z ŻYCIA SZKOŁY
Oddziały
Egzamin gimnazjalny
Wykaz podręczników szkolnych
Rekrutacja
Rada Młodzieży
Koło rowerowe SKKT
Biblioteka Szkolna
Stołówka szkolna
Klasa z poszerzoną ofertą zajęć pozalekcyjnych - artystycznych
Szkoła Dobrego Rodzica
Innowacje pedagogiczne
Projekty Unijne
Strony uczniów naszej szkoły
Z ŻYCIA SZKOŁY
IV godzina WF
Turniej piątek piłkarskich
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
Gazetka z Charakterem