Rekrutacja 2016/2017

 

 

 

 

Postanowienie w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów, klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych, do szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017.

 

 

Tekst postanowienia Kuratora Oświaty.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

 


Zasady rekrutacji do X Liceum Ogólnokształcącego
w Gliwicach w roku szkolnym 2016/2017

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie następujących kryteriów:

 1. liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (maks. 100 pkt.) Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

·         język polski – 0,2 punktu za każdy  uzyskany procent ;

·         historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent;

·         matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent ;

·         przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent;

·         język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,08 punktu za każdy uzyskany procent ;

·         język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym – 0,12 punktu za każdy uzyskany procent;

 1. liczby punktów uzyskanych za oceny :

a)    w kl. Ia o nachyleniu  społeczno- przyrodniczymz:

języka polskiego;

wiedzy o społeczeństwie;

geografii;

biologii;

Ustala się następującą punktację za oceny z zajęć edukacyjnych:

 

dopuszczający   -

2 pkt.

 

dostateczny   -

8 pkt.

 

dobry   -

12 pkt.

 

bardzo dobry   -

16 pkt.

 

celujący   -

20 pkt.

 

 1. liczby punktów za inne osiągnięcia tj.:

·         świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt.

·         uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)   tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów

b)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 7punktów

c)  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5punktów.

·         uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów

b)  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów

c)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

d)  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów

e)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

f)   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty

·         uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)        międzynarodowym - 4 punkty

b)        krajowym - 3 punkty

c)        wojewódzkim - 2 punkty

d)        powiatowym - 1 punkt

                               W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych ,i sportowych ,o których mowa wyżej  wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13.

· za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 2 punkty

 

 1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej
  z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc – 30 osób w oddziale.  W klasie społeczno- przyrodniczej w zakresie rozszerzonym będą realizowane następujące przedmioty: wiedza o społeczeństwie, biologia oraz geografia.
 2. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumylat nauki ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej

.

 

 

 1. Przy przyjęciu do liceum w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
  w pierwszym etapie  postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

  

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

·         wielodzietność rodziny kandydata

·         niepełnosprawność kandydata

·         niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

·         niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

·         niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

·         samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

·         objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria te mają jednakową wartość.

 1. Tryb odwoławczy:
 2. w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata lub prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
 3. uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodzica lub opiekuna prawnego
 4. odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wnosi rodzic lub opiekun prawny w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
 5. dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania

Terminy składania dokumentów przez kandydatów:

·                     od 6 maja do 21 czerwca 2016 roku  - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

·                     od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r.-uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

·                     do 30 czerwca 2016r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata  warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

·                     15 lipca 2016 roku  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

·                     od 15 lipca2016r. do 21 lipca 2016r. potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata  pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu , o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej

·                     22 lipca 2016r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

·                     do 25 lipca 2016r. podanie do publicznej wiadomości liczby wolnych miejsc w szkole

 

 

 

 

 

 

 


Wykaz podręczników
Z ŻYCIA SZKOŁY
Przedmiotowy System Oceniania
Wykaz podręczników szkolnych
Rada Młodzieży
Szkolny Klub Wolontariatu
Koło rowerowe SKKT
Biblioteka Szkolna
Stołówka szkolna
Klasa z poszerzoną ofertą zajęć pozalekcyjnych - artystycznych
Innowacje pedagogiczne
Z ŻYCIA SZKOŁY
Przedmiotowy System Oceniania
POZYTYWNI.GLIWICE.PL
CYBERPRZEMOC
PROJEKT WolontaROOWERiusz
Nasza szkoła na Facebooku
IV godzina WF
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice
Piłka ręczna dziewcząt
Testy sprawnościowe
Rozgrywki o Puchar Dyrektora Szkoły
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
Gazetka z Charakterem