Rekrutacja

 

 

Postanowienie Śl. Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży
w województwie śląskim na rok szkolny 2015/2016.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i sposób przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego.
 

 

Zasady rekrutacji do X Liceum Ogólnokształcącego
w Gliwicach w roku szkolnym 2015/2016

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie następujących kryteriów:

1.Liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (maks. 100 pkt.) Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

 •  język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (maksymalnie 20 punktów);
 •  historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (maksymalnie 20 punktów);
 •  matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (maksymalnie 20 punktów);
 •  przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent);
 •  język obcy nowożytny (na poziomie podstawowym) – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (maksymalnie 20 punktów);

2. Liczby punktów uzyskanych za oceny :

 w kl. Ia o nachyleniu społeczno- przyrodniczym z:
języka polskiego; wiedzy o społeczeństwie; geografii; biologii;
Ustala się następującą punktację za oceny z zajęć edukacyjnych:
dopuszczający - 0 pkt.
dostateczny - 9 pkt.
dobry - 13 pkt.
bardzo dobry - 16 pkt.
celujący - 19 pkt.

3. Liczby punktów za inne osiągnięcia tj.:

 •  świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt.
 •  uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym, organizowanym przez kuratora oświaty – 12 pkt. (za jeden tytuł – 10 pkt., za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2pkt.
 •  osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe), konkursy inne co najmniej na szczeblu powiatowym maksymalnie – 5 pkt:

I miejsce lub tytuł laureata - 5 pkt.,
II miejsce lub tytuł finalisty - 4 pkt.,
III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt. (w przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia, sportowe, artystyczne lub konkursy inne co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie).

 • stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza – 2pkt.


Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty w innych województwach wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratoriów Oświaty których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zostaną przyjęci niezależnie od kryteriów w poprzednich punktach.

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej uzyskują dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę przy naborze do wybranego oddziału.

Kandydat do liceum posługuje się wyłącznie kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc – 30 osób w oddziale. W klasie społeczno- przyrodniczejj w zakresie rozszerzonym będą realizowane następujące przedmioty: wiedza o społeczeństwie, biologia oraz geografia.

Kandydat umieszczony na liście przyjęć do danej szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w danej szkole składając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Podania kandydatów z oceną nieodpowiednią z zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum będą rozpatrywane w ostatniej kolejności.

Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

Przy przyjęciu do liceum w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym - decyduje wynik tej części egzaminu gimnazjalnego, która jest zgodna z nachyleniem klasy.

Dodatkowo pierwszeństwo w postępowaniu kwalifikacyjnym przy równej ilości punktów będą mieli:

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

 kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publiczną poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Terminy składania dokumentów przez kandydatów:

 • od 11 maja do 24 czerwca 2015 roku do godz. 12.00 - wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do szkoły pierwszego wyboru;
 •   od 26 czerwca do 30 czerwca 2015 roku do godz. 15.00 – dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonych kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • 3 lipca 2015 roku do godz.10.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do X Liceum Ogólnokształcącego;
 • do 7 lipca 2015 roku do godz. 10.00 dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • 8 lipca 2015 roku do godziny 9.00 – ogłoszenie listy przyjętych do klasy pierwszej X Liceum Ogólnokształcącego; 
 • do szkół dysponującymi wolnymi miejscami kandydaci mogą być przyjmowani do 31 sierpnia 2015 roku.

Wykaz podręczników
Z ŻYCIA SZKOŁY
Przedmiotowy System Oceniania
Wykaz podręczników szkolnych
Koło rowerowe SKKT
Biblioteka Szkolna
Stołówka szkolna
Klasa z poszerzoną ofertą zajęć pozalekcyjnych - artystycznych
Szkoła Dobrego Rodzica
Innowacje pedagogiczne
Projekty Unijne
Strony uczniów naszej szkoły
Z ŻYCIA SZKOŁY
Przedmiotowy System Oceniania
Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2015/2016
Turniej piątek piłkarskich
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice
Klasa II e gimnastycznie najlepsza
Piłka ręczna dziewcząt
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
Gazetka z Charakterem